POLITYKA PRYWATNOŚCI DANYCH OSOBOWYCH

 

Z dniem 25 maja 2018 roku we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej wchodzi w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) (General Data Protection Regulation – „GDPR”). Znajduje ono bezpośrednie zastosowanie również w Bułgarii na mocy każdej ustawy krajowej oraz obejmuje uprawnienia i obowiązki administratorów, osób przetwarzających oraz podmiotów danych osobowych; pewne szczegóły są przedmiotem bułgarskiej Ustawy o ochronie danych osobowych. Wszyscy użytkownicy www.tesy.com są podmiotami danych osobowych i w związku z tym posiadają różne uprawnienia. Polityka ta ma na celu opowiedzieć więcej o zasadach ochrony danych osobowych użytkowników www.tesy.com, o naszych odpowiedzialnościach, jako administrator danych osobowych oraz o środkach wdrożonych przez nas dla zapobiegania sytuacji wykorzystania danych Państwa bez wiedzy Państwa, nie wiadomo przez kogo oraz w nieznanym celu lub bez udzielania możliwości wyrażenia sprzeciwu albo wycofania zgody Państwa na ich przetwarzanie. Polityka nie pozostanie taka sama na cały czas funkcjonowania naszej strony internetowej; ze względu na to, że digitalizacja idzie do przodu oraz regulacje relacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych rozwijają się, my będziemy się starać bez przerwy usprawniać i dostosowywać nasze praktyki do tego rozwoju, co znajdzie z kolei odzwierciadlenie w polityce. TESY przestrzega ściśle rozporządzenia, które znajdują zastosowanie w dziedzinie ochrony danych w każdym przypadku przetwarzania danych osobowych, który ma miejsce za pośrednictwem strony internetowej.

 

Niniejsza Polityka prywatności znajduje zastosowanie tylko dla www.tesy.com, ale nie dla poszczególnych stron i witryn internetowych stron trzecich, do których można dotrzeć poprzez www.tesy.com drogą odsyłaczy lub w inny analogiczny sposób. W tych przypadkach TESY nie posiada kontroli, co do przetwarzania danych poprzez strony trzecie i nie może zagwarantować ochrony prywatności danych osobowych Państwa.

 

Niniejsza polityka została zatwierdzona przez zarządcę „TESY” Sp. z  o.o. dnia 25.05.2018 r. i reglamentuje przetwarzanie danych osobowych przez www.tesy.com.

 

W przypadku wystąpienia niejasności związanych z zastosowaniem tej polityki lub ze sprawowaniem Państwa uprawnień mogą się Państwo skontaktować z osobą odpowiedzialną w TESY za ochronę danych osobowych na dpo@tesy.com.

 

Terminy podstawowe

 

„Dane osobowe” – jest to każda informacja dotycząca Państwa, jako wizytująca osoba/użytkownik naszej strony internetowej lub aplikacji oprogramowania i która samodzielnie lub w połączeniu z inną informacją może nam pomoc w ustaleniu tożsamości Państwa albo połączyć zachowanie Państwa jako użytkownik z dokładnie określonym urządzeniem, przez które mają Państwo dostęp do naszej strony internetowej.

 

„Podmiot danych osobowych” – to właśnie Państwo, użytkownik www.tesy.com.

 

„Przetwarzanie danych osobowych” – jest to każde działanie, które dokonujemy lub możemy dokonać z waszymi danymi osobowymi, w tym, ale nie tylko, ich zbieranie, analiza, przechowywanie, usuwanie itd.

 

„Administrator danych osobowych” – „TESY Sp. z o. o.” (TESY), zarejestrowana zgodnie z prawem Republiki Bułgarii, z siedzibą i adresem zarządu: Republika Bułgarii, m. Shumen, bul. Madara 48, wpisana w Rejestrze handlowym prowadzonym przez Agencję ds. rejestracji Republiki Bułgarii pod numerem identyfikacyjnym (EIK): 040029337, która jest właścicielem domeny www.tesy.com. My ustalamy cel przetwarzania danych Państwa, na jednej z podstaw, przewidzianych do tego w ustawie; w ogólnych zarysach my ustalamy też środki za pomocą, których będzie przetwarzanie dokonywane – na przykład, infrastruktura techniczna oraz aplikacje do dokonania przetwarzania.

 

„Przetwarzający danych osobowych” – jest to osoba trzecia, która przetwarza dane osobowe Państwa na nasze zlecenie, przy czym TESY ściśle definiuje cel przetwarzania, środki za pomocą, których jest ono realizowane oraz sprawdza czy osoba ta spełnia wymagania RODO (GDPR). Takim przetwarzającym może być na przykład agencja, która jest odpowiedzialna za kampanię marketingową TESY w sieci społecznościowej i sporządza raporty o jej skuteczności.

 

„Pliki cookies” – są niewielkimi, pod względem objętości, plikami tekstowymi, przechowywanymi w katalogach przeglądarki, używanej przez użytkownika. Cookies służą pomocą użytkownikowi w posługiwaniu się stronami internetowymi w skuteczniejszy sposób oraz do podnoszenia dostępności do określonych funkcjonalności. Cookies odgrywają istotną rolę dla ułatwienia i polepszenie użytkowania stron internetowych; jeżeli zostaną usunięte lub zablokowane pewne strony lub określone ich funkcjonalności mogą zostać niedostępne dla użytkowników.

 

„Usługi wspólnoty informacyjnej” – są usługami świadczonymi zazwyczaj za opłatę i na odległość poprzez korzystania ze środkami elektronicznymi. Konsument takiej usługi musiałby ją zażądać w sposób wyraźny. Handel elektroniczny stanowi również usługą tego rodzaju.

 

 
Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

 

Dla ochrony danych Państwa na www.tesy.com TESY podejmuje niezbędne środki techniczne i organizacyjne przeciw wszelkim czynnościom niereglamentowanym, w tym przeciw stracie oraz dostępowi niedozwolonemu. W celu zagwarantowania najwyższego bezpieczeństwa, środki podejmowane są w dwóch etapach – na etapie programowania oddzielnych segmentów strony internetowej i oferowanych usług, jak również na etapie domyślnym – kiedy Państwo wypełniają formularz kontaktowy, rejestrują się do otrzymywania biuletynu informacyjnego lub wykonują jakąś analogiczną czynność. W skład środków wchodzą: ograniczenie dostępu do Państwa danych osobowych, ścisłe trzymanie się zasad polityki wewnętrznej, odpowiednie szkolenie osób odpowiedzialnych za przetwarzanie Państwa danych osobowych oraz przestrzeganie dobrych praktyk, zaleceń i wskazówek organów nadzoru o odpowiednej kompetencji dotyczących ochrony danych osobowych. Wszystkie środki podlegają regularną kontrolą i są aktualizowane okresowo. W wypadku naruszenia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, zostaną Państwo zawiadomieni bez niepotrzebnej zwłoki, w stosownym terminie po dowiedzeniu się o naruszeniu, jeżeli jest prawdopodobieństwo, że naruszenie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych spowoduje wystąpienie wysokiego ryzyka naruszenia uprawnień i wolności Państwa.

 

Czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez TESY zgonie z obowiązującym prawodawstwem w dziedzinie ochrony danych. Podczas korespondencji z nami drogą e-mailową lub kiedy Państwo wypełniają formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej, Państwo angażują się, że podawane dane będą dokładne, zgodne i aktualne. Dane osobowe na www.tesy.com są zbierane przez TESY w następujące sposoby:

 

·         Formularz kontaktowy;

·         Rejestracja do otrzymywania biuletynu informacyjnego;

·         Formularz dla partnerów biznesowych (Partner log in);

·         Pliki cookies / pozostałe analogiczne sposoby.

 

Podczas wizyty na stronie internetowej, na urządzeniu końcowym Państwa zostają zamieszczane cookies, które dają możliwość „zapamiętania” Państwa czynności lub upodobań na określony okres czasu. Dla więcej informacji, prosimy obejrzeć naszą Politykę korzystania i zarządzania plikami cookies.

 

Kategorie danych osobowych

 

Na stronie internetowej są zbierane następujące kategorie danych osobowych:

Państwa dane osobowe Nasze cele
Imię Jest dla nas potrzebne zidentyfikować Państwa i wiedzieć, w jaki sposób mamy się do Państwa zwracać
Kontakt z Państwem
Świadczenie żądanej usługi/odpowiedź na Państwa pytania
Propozycje nowych produktów i usług
Telefon/Faks/E-mail Kontakt z Państwem
Świadczenie żądanej usługi/odpowiedź na Państwa pytania
Propozycje nowych produktów i usług
Dane związane z zachowaniem
użytkowników strony
Polepszenie usług oraz informacje o zainteresowaniach i zachowaniu Państwa, jako użytkownicy, aby móc odpowiedzieć na Państwa preferencje
Propozycje nowych produktów i usług

Okres przechowywania i usuwania

 

Dane osobowe są przechowywane w terminach niezbędnych dla osiągnięcia celów, w jakich zostały zebrane. TESY podejmuje niezbędnych działań technicznych i organizacyjnych do zniszczenia danych, które nie są już potrzebne, za wyjątkiem przypadków, kiedy istnieje podstawa prawna do ich przetwarzania podczas dłuższego okresu czasu; w przypadku zażądania ze strony Państwa ograniczenia przetwarzania, zgodnie z uprawnieniami Państwa, opisanymi szczegółowo poniżej; lub w celu zgodnym z pierwotnym celem przetwarzania, o czym zostaną Państwo w odpowiednym terminie poinformowani.

 

Zgodność przetwarzania z prawem

 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami art. 6 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, w szczególności:

 

W przypadku wypełniania Formularza kontaktowego – przetwarzamy Państwa danych osobowych na podstawie Państwa zgody w celach odpowiedzi na konkretne żądanie z Państwa strony (na przykład informacje o różnych modelach urządzeń, funkcjonalności, pytania związane z zakupem naszych urządzeń oraz obsługi gwarancyjnej, opinie pozytywne i negatywne, inne).

 

W przypadku wypełniania Formularza dla partnerów biznesowych (Partner log in), będziemy przetwarzać Państwa danych w celach świadczenia żądanej usługi – będą Państwo mieli łatwy dostęp oraz możliwość do pobierania plików zawierających dokumentację serwisową (rysunki techniczne, lista części zapasowych, ich ceny i zdjęcia, schematy elektryczne, instrukcje obsługi).

 

W przypadku wprowadzenia e-mail Państwa dla Rejestracji do otrzymywania biuletynu informacyjnego, my będziemy uważać, że jest to akt potwierdzenia, którym Państwo wyrażają swobodnie konkretną, informowaną i niedwuznaczną zgodę na przetwarzanie Państwa danych w celach otrzymywania biuletynu informacyjnego o naszych produktach i usługach.

 

Mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać zgodę, po czym TESY nie będzie wysyłała do Państwa materiałów informacyjnych chyba, że Państwo nie wyrażą ponownie zgodę na to wprowadzając Państwa e-mail do formularza. Można wycofać zgodę idąc za linkiem podanym w e-mailu z materiałami informacyjnymi lub na dpo@tesy.com.

 

Jeżeli nie są Państwo pewni, na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa danych osobowych, zawsze można nas zapytać jak również można zadać pytanie, w jaki dokładne sposób Państwo wyprażyli swoją zgodę – prosimy się z nami skontaktować.

 

Przetwarzanie przez TESY lub przez osobę trzecią na podstawie zainteresowania zgodnego z prawem i sprzeciw na takie przetwarzanie

 

TESY przetwarza Państwa danych na podstawie zgody oraz dla celów świadczenia usługi, której Państwo zażądali za pomocą funkcjonalności www.tesy.com. Kiedy o zgodzie Państwa nie poproszono oraz nie udzielili Państwo ją w celach konkretnego przetwarzania lub nie jest ona bezpośrednio niezbędna do świadczenia usługi, której Państwo zażądali, najbardziej prawdopodobnie podstawą jest zgodnie z prawem zainteresowanie z naszej strony lub ze strony osoby trzeciej, które według naszej opinii nie zaszkodzi lub w nieznacznym stopniu wpłynie na Państwa uprawnienie do prywatności danych osobowych. Opinia taka będzie zawsze udokumentowana przez nas i będzie się kierowała określonymi kryteriami i argumentacją. Mają Państwo prawo na żądanie zapoznać się z jej podstawowymi punktami, jak również złożyć skargę, że ze względu na konkretną sytuację Państwa, to przetwarzanie jest z uszczerbkiem dla prawa do prywatności i/lub ochrony danych osobowych w sposób istotniejszy niż przewidziany w argumentacji. W podobnych przypadkach my musimy rozpatrzeć Państwa skargę i wypowiedzieć się uargumentowanym stanowiskiem na rzecz je uznania lub odrzucenia w terminie do 10 dni roboczych. Po złożeniu skargi na rzecz tego przetwarzania, Państwu przysługuje również prawo do rozpatrzenia skargi na wyższym poziomie. Skargę można wysłać do nas na adres dpo@tesy.com.

 

Udostępnienie danych osobom trzecim

 

TESY nie będzie udostępniać danych osobowych osobom trzecim, poza przypadkami, w których jest niezbędna ochrona życiowych interesów Państwa/innej osoby fizycznej lub dla celów przestrzegania obowiązku prawnego, mającego zastosowanie w stosunku do TESY jako administrator danych osobowych.

 

TESY nie dokonuje przekazania danych osobowych zebranych przez www.tesy.com państwom trzecim lub organizacjom międzynarodowym poza Unią Europejską.

 

Uprawnienia Państwa

 

Jako podmiot danych oraz konsument/użytkownik www.tesy.com, Państwu przysługują następujące uprawnienia:

 

a.         Prawo do informacji

 

Poza informacjami wymienionymi powyżej, prosimy mieć na uwadze, że nie są Państwo podmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ale my dokonujemy profilowanie dla oceny wypłacalności. Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem w dziedzinie danych osobowych, przysługują Państwu niżej wymienione uprawnienia, przy czym my bierzemy na siebie obowiązek udzielenia odpowiedzi na każde żądanie Państwa w terminie miesiąca od otrzymania żądania bez uiszczenia opłaty. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na trudności faktyczne i techniczne, które przeszkadzają wykonania żądań na czas. W terminie miesiąca od otrzymania żądania będą Państwo poinformowani o takim przedłużeniu terminu.

 

b.         Prawo do uzyskania dostępu

 

Mogą Państwo uzyskać potwierdzenie, czy są przetwarzane dane osobowe dotyczące Państwa i jakie, a jeżeli ma to miejsce, mają Państwo uprawnienie do uzyskania dostępu do nich.

 

Wszelkie informacje, komunikacje i działalności związane z uprawnieniami Państwa są dostarczane oraz dokonywane bezpłatnie. Za żądania ze strony użytkownika, które są widoczne bezpodstawne lub nadmierne, w szczególności pod względem powtarzalności, TESY może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych dla udzielenia informacji lub komunikacji lub dla dokonania żądanych działań.

 

c.         Prawo do sprostowania danych

 

W przypadku przetwarzania danych osobowych dotyczących Państwa, które są niekompletne lub nieprawidłowe, mogą Państwo zażądać w dowolnym momencie ich sprostowanie lub uzupełnienie.

 

d.         Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

 

Mają Państwo prawo do żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 

·         dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

·         osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

·         według uznania Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

 

Prosimy wziąć pod uwagę, że mogą wystąpić inne przyczyny, które mogłyby stanąć na przeszkodzie niezwłocznego usunięcia danych Państwa, jak na przykład nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przechowywania, postępowania w toku, ustalenie, dochodzenie lub obrona powództw sądowych itd.

 

e.         Prawo do ograniczenia przetwarzania

 

Państwo mają prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

 

·         osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

·         przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

·         my nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

·         osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

 

W przypadku żądania ograniczenia przetwarzania, my poinformujemy Państwa przed nastąpieniu zniesienia ograniczenia przetwarzania

 

f.          Prawo do przenoszenia danych

 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, jeżeli zostały wypełnione jednocześnie dwa następujące wymagania:

 

·         przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy; oraz

·         przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

 

g.         Prawo do sprzeciwu

 

Państwo mają prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych opartego na tym, że przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów; przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, jeżeli takie zostały powierzonej TESY, w tym profilowania na podstawie tych przepisów.

 

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego za zgodą Państwa, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, bez podawania uzasadnienia.

 

h.         Prawo do wniesienia skargi

 

Jeżeli Państwo uważają, że podczas przetwarzania danych Państwa, z naszej strony zostało naruszone obowiązujące ustawodawstwo dotyczące ochronę danych osobowych i na skutek tego uprawnienia Państwa zostały naruszone, prosimy skontaktować się z nami. Oczywiście mają Państwo prawo do wniesienia skargę do organu nadzorczego. W Bułgarii takim organem jest Komisja ds. ochrony danych osobowych.

 

Rozstrzyganie sporów i prawo właściwe

 

W przypadku sporów prawem właściwym jest prawo Republiki Bułgarii, właściwym sądem – odpowiedny sąd w m. Sofia.

 

Wszelkie spory pomiędzy TESY a użytkownikami www.tesy.com w związku z danami osobistymi mogą znaleźć rozwiązanie drogą negocjacji między stronami. W mało prawdopodobnym przypadku sporu sądowego, powinien on zostać wniesiony do Komisji ds. ochrony danych osobowych lub bezpośrednio do właściwego sądu w Sofii.

 

Aktualizacja

 

Polityka prywatności danych osobowych wchodzi w życie z dnem podanym na początku, może ona następnie ulec zmianie. Zaktualizowana Polityka wchodzi w życie z dnem jej opublikowania na www.tesy.com. Jeżeli Państwo odwiedzą www.tesy.com po nastąpieniu zmiany Polityki, będą Państwo obwiązani z nową Polityką prywatności.

 

Dla dodatkowych informacji, oraz w związku ze sprawowaniem uprawnień Państwa, jako podmioty danych osobowych, prosimy nawiązać kontakt z nami na adres dpo@tesy.com.