Oświadczenie o ochronie, poufności i prywatności danych osobowych osób ubiegających się o pracy (zgodnie z RODO)

 

W ramach każdej procedury rekrutacyjnej TESY OOD („Spółka”) zbiera i przetwarza danе osobowе dotyczącе osób ubiegających się o pracy. Spółka zobowiązuje się zbierać i przetwarzać dane osobowe oraz wykonywać swoje obowiązki związane z ochroną danych osobowych w sposób przejrzysty.

 

Jakie informacje zbieramy?

TESY OOD zbiera informacje dotyczące Pani/Pana. Informacje te obejmują:

Spółka zbiera informacje dotyczące Pani/Pana. Informacje te obejmują:

·         Imię i nazwisko, adres i dane kontaktowe, w tym adres poczty elektronicznej oraz numer telefoniczny;

·         szczególy dotyczące kwalifikacji, umiejętności, doświadczenia zawodowego oraz historii zatrudnienia;

·         informacje dotyczące prawa do pracy na terenie Bułgarii;

·         wejścia i pomieszczenia wspólne spółki TESY OOD monitorowane są nadzorem wideo w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy dla pracowników Spółki i ochrony ich praw i interesów oraz zapewnienia zapobiegania przestępczości; wszędzie nadzór wideo jest oznaczony napisami zgodnie z wymaganiami RODO;

Spółka zbiera te informacje na różne sposoby. Na przykład dane osobowe zawarte są we wnioskach o zatrunienie, życiorysach lub CV, albo mogą być otrzymane z dowodu osobistego lub z innego dokumentu tożsamości, mogą również być uzyskane podczas rozmowy kwalifikacyjnej lub podczas innego sposobu przeprowadzenia oceny zdolności kandydata.  

Istnieje również możliwość uzyskania danych osobowych dotyczących Pani/Pana ze stron trzecich, na przykład ze strony byłych pracodawców w związku z referencjami. Spółka poprosi trzecią stronę o takie  informacje dopiero po złożeniu oferty zatrudnienia do Pani/Pana, a my ze swojej strony  poinformujemy Pani/Panu o podjęciu tych czynności.

Dane przechowywane są w różnych miejscach, w tym w rekrutacyjnych kontach rejestracyjnych, w systemach zarządzania zasobami ludzkimi i w innych systemach informacyjnych (włącznie z emailem)

 

Dlaczego TESY OOD przetwarza dane osobowe?

My jesteśmy zobowiązani do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu podjęcia czynności potrzebnych w związku z Pani/Pana wnioskiem przed zawarciem umowy o pracę z Panią/Panem. Możliwie jest także by wynikła potrzeba przetwarzania danych osobowych właśnie w celu zawarcia umowy o pracę z Panią/Panem.

W niektórych przypadkach jesteśmy zobowiązani do przetwarzania danych osobowych w celu zapewnienia wykonania naszych zobowiązań wynikających z przepisów prawnych. Tak na przykład mamy obowiązek sprawdzenia posiadania przez kandydata prawa do pracy na terenie Republiki Bułgarii.

Spółka ma prawnie uzasadniony interes do przetwarzania danych osobowych w czasie procedury rekrutacyjnej i do prowadzenia archiwum z tej procedury. Przetwarzania danych osób ubiegających się o pracy pozwala na zarządzanie procedurami rekrutacyjnymi, na przeprowadzenie oceny i weryfikacji zdolności kandydata do wykonania pracy na danym stanowisku i na podjęcie ostatecznej decyzji o wyborze odpowiedniego kandydata.

W przypadku gdy Pani/Pana wniosek o zatrudnienie nie zostanie zaakceptowany, Spółka może przechowywać Pani/Pana dane w archiwum do chwili, w której pojawi się możliwość aplikacji na inne stanowisko, dla którego Pani/Pan by był/a odpowiednim kandydatem. Zanim przystępujemy do przechowywania danych osobowych w takim celu, zgłosimy się do Pani/Pana z prośbą o udzielenie zgody, którą można cofnąć w dowolnym momencie.

 

Kto ma dostęp do danych?

Informacje dotyczące Pani/Pana są wymieniane wewnątrz spółki w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej. Ten proces obejmuje pracowników Działu Zasobów Ludzkich, osób zaangażowanych w rekrutacje przeprowadzących rozmowy kwalifikacyjne lub biorących udział w procedurach rekrutacyjnych, menedżerów odpowiednich działów, pracowników Działu IT, w przypadkach gdy dostęp do danych osobowych wymagany jest w celu wykonania ich obowiązków zawodowyvch.

Nie będziemy udostępniać Pani/Pana dane osobowe osobom trzecim, chyba że wniosek o zatrudnienie został zaakceptowany i złożyliśmy oferty zatrudnienia do Pani/Pana. W takim razie możemy udostępnić dane osobowe byłym pracodawcom w celu uzyskania informacje o Pani/Panu oraz osobom świadomym poprzedniej pracy wykonywanej przez Panią/Pana w celu wykonania wstępnych sprawdzeń.

 

Jak TESY OOD chroni dane osobowe?

Bezpieczeństwo Pańskich danych traktujemy z wielką odpowiedzialnością. Opracowaliśmy polityki wewnętrzne i mechanizmy kontrolujące, które zapewnią by dane osobowe nie zostały przypadkowo usunięte, zniszczone, użyte nie zgodnie z przeznaczeniem lub rozpowszechnione, by nie były udostępnione osobom innym niż pracownicy spółki z wyłącznym zachowaniem poprawnego wykonania obowiązków.

 

Na jaki okres TESY OOD przechowuje dane?

W przypadku gdy wniosek o zatrudnienie nie został zaakceptowany, spółka będzie przechowywała dane osobowe na nośniku papierowym lub elektronicznym w plikach/folderach na okres 6 (sześciu) miesięcy po końcu procedury rekrutacyjnej. W przypadku obecności zgody udzielenia danych osobowych na nośniku papierowym lub elektronicznym w pliku/folderze, będziemy przechowywać dane na okres dalszych 6 (sześciu) miesięcy w celu ewentualnych przyszlych możliwości zatrudnienia. Po upływie tego okresu lub po wniosku o cofnięcie zgody, dane zostaną usunięte lub zniszczone. Podczas składania aplikacji na dane stanowisko zostanie Pani/Pan zaproszona/y do wyrażenia zgody na przechowywanie danych osobowych na cały ten 12-miesięczny okres w celu dalszej rekrutacji.

W przypadku gdy wniosek o zatrudnienie został zaakceptowany, dane osobowe zgromadzone podczas procedury rekrutacyjnej zostaną przenieszone do sprawy pracownika w dziale HR (na nośniku elektronicznym liub papierowym) i przechowywane podczas całego okresu zatrudnienia Pani/Pana w spółce. Pani/Pan dostanie nowe powiadomienie o okresach przechowywania danych osobowych w tym przypadku.

 

Prawa przysługujące Pani/Panu

Jako osoba, której dane dotyczą, Pani/Pan ma następujące prawa:

·         prawo dostępu i, na wniosek Pani/Pana, prawo uzyskania kopii danych osobowych;

·         prawo żądania od jednostki sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne;

·         prawo żądania od jednoski usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na przykład w przypadku danych, które nie są dalej potrzebne do przetwarzania;

·         prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych w przypadku gdy Spółka liczy na prawnie uzasadniony interes w funkcji podstawy prawnej do przetwarzania danych.

 

Jeśli Pani/Pan chce wykonać niektóre ze swoich praw, prosimy o kontakt za pomocą adresu poczty elektronicznej dpo@tesy.com.

Jeśli Pani/Pan uważa, że Spółka nie przestrzega prawa dotyczących ochrony danych osobowych, może Pani/Pan zwrócić się do Komisji ochrony danych osobowych.

 

Co będzie jeśli Pani/Pan nie udostępni swoje dane osobowe?

Pani/Pan nie jest prawnie lub ustawowo zobowiązana/y do udostępnienia swoich danych osobowych Spółce w czasie rekrutacji. Niezależnie od tego, w przypadku nie udostępnienia wymaganych informacji, my nie będziemy w stanie odpowiednio lub w ogóle opracować wniosek o zatrudnienie.